PËRMBAJTJA

Në këtë jetë marrim vendime të gabuara. Sa të fortë jemi ne për të pranuar pasojat e veprimeve tona!

Write a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *